Betingelser & Vilkår

Vilkår for KIA Privatleasing

Betaling

Ved KIA Privatleasing er priserne inkl. etablerings- og administrationsomkostninger, serviceaftale og leveringsomkostninger.Ved bestilling opkræves en engangsbetaling, som kun omfatter udbetalingen samt eventuelle tilvalg såsom vinterdæk og måtter. Engangsydelsen kan betales med Dankort, Visa, MasterCard og Maestro. Engangsydelsen vil først blive trukket på din konto, når aftalen er underskrevet af begge parter.Ved bestilling foretages en kreditvurdering af din låneansøgning, og et svar kan forventes den først kommende hverdag. Ved godkendelse, sendes leasingkontrakten til underskrivelse direkte til din email. Først herefter vil engangsydelsen blive trukket på din konto.Den faste månedlige leasingydelse, som afhænger af den valgte model, er som standard beregnet på 36 måneder, og et årligt km forbrug på 15.000 km. Ekstra km kan tilkøbes. Omkostninger til grøn ejerafgift, forsikring, brændstof, sprinklervæske og dæk mm. afholdes af kunden.Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Kaskoforsikring og betaling via NETS påkræves. Der tages forbehold for pris, afgifts- og renteændringer.

Levering
Leveringstiden er som standard 14 hverdage, medmindre andet fremgår af din ordre ved bestilling.Din nye bil skal afhentes ved den valgte forhandler.

Fortrydelse og returret
Fortrydelse og returretten på 14 dage gælder ifølge forbrugeraftaleloven ikke ved indgåelse af privatleasingaftaler om biler.

Generelle privatleasingbetingelser

Privatleasingaftaler indgås med Nordania Finans A/S som leasinggiver.

§1 Anvendelsesområde

 1. Disse betingelser er gældende ved aftale om leasing af personbiler formidlet og/eller etableret gennem en bilforhandler. eller indgået direkte mellem parterne.

Betingelserne er gældende på leaingaftaler vedrørende biler, der er bestemt til privat anvendelse,

§2 Ejendomsret

 1. Leasingbilen er leasinggivers ejendom. Leasingtager er uberettiget til at sælge, pantsætte eller på anden måde råde retligt over leasingbilen.

 2. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af leasingbilen, må ikke fjernes.

 3. Ved registrering af leasingbilen i Motorregisteret angives leasinggiver som ejer og leasingtager som bruger.

 4. Udstyr, der efter skriftlig aftale med leasinggiver indføjes i eller erstatter dele af leasingbilen, omfattes, medmindre andet aftales skriftligt, af leasinggivers ejendomsret.

  Såfremt leasingtager uden skriftlig tilladelse har foretaget indføjelser/installeret udstyr i bilen eller erstattet dele af leasingbilen, bevarer leasingtager ejendomsretten til sådant udstyr/dele, såfremt leasingtager for egen regning retablerer bilen til originalt udseende og med originalt udstyr. I modsat fald er leasinggiver berettiget til at overtage ejendomsretten til sådant udstyr/dele eller kræve udstyret/delene fjernet og retablering gennemført for leasingtagers regning.

 5. Leasinggiver har til enhver tid ret til at besigtige leasingbilen.

§3 Brugsret

 1. Føreren af leasingbilen skal have gyldigt førerbevis.

 2. Leasingbilen må ikke fremlejes, udlånes eller overlades til tredjemand. Den rent lejlighedsvise overladelse af brugen af leasingbilen til medlemmer af leasingtagers familie og leasingtagers omgangskreds er ikke omfattet af dette forbud.

  Leasingtager har i alle tilfælde det fulde ansvar for bilen herunder for, om der er forsikringsdækning for tredjemands brug af bilen.

 3. Leasingbilen må ikke permanent anvendes uden for Danmarks grænser.

 4. Leasingbilen må ikke ændres, omdannes eller udskiftes.

§4 Leasingydelsen

 1. Som vederlag for brugen af leasingbilen betaler leasingtager en leasingydelse, hvis størrelse og forfaldstid fremgår af leasingaftalen. I leasingydelserne er inkluderet moms samt skatter og afgifter, der pålægges leasingydelsen.Vægtafgift/ejerafgift og andre ydelser vedrørende brugen, som påhviler ejeren, betales af leasingtager eller refunderes af leasingtager, hvis de opkræves hos leasinggiver. Tilsvarende gælder ved eventuel indførelse af nye skatter, afgifter eller ydelser vedr. brugen, som påhviler leasinggiver.

 2. Ændres den mellem leasinggiver og leverandøren aftalte anskaffelsessum som følge af gyldige forbehold fra leverandørens side eller som følge af, at anskaffelsessummen erlægges i fremmed mønt efter en anden kurs end forudsat ved beregningen af leasingydelsen, reguleres leasingydelsen forholdsmæssigt tilsvarende. Såfremt leasingydelsen herved kommer til at overstige den i kontrakten aftalte leasingydelse med mere end 5%. er leasingtager dog berettiget til at opsige leasingkontrakten uden varsel, hvis den forhøjede leasingydelse på skriftlig forespørgsel fra leasingtager kræves fastholdt af leasinggiver.

  Ændres de skatter og afgifter m.v. herunder registreringsafgiften, som leasinggiver har forudsat, således at den ved beregning af leasingydelsen anvendte anskaffelsessum ændres, reguleres leasingydelsen forholdsmæssigt tilsvarende.

 3. Ved forsinket betaling af leasingydelsen, af eventuel erstatning eller af andre skyldige beløb i henhold til leasingaftalen, er leasingtager berettiget til at opkræve morarente og rykkergebyrer i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.

§5 Levering

 1. Ved levering af leasingbilen skal leasingtager inden rimelig tid foretage en gennemgang af bilen og ved konstatering af synlige fejl eller mangler reklamere skriftlig inden rimelig tid over for leverandøren med kopi til leasinggiver, jf. dog § 7,
  nr. 2. I forbindelse med levering af bilen skal leasingtager endvidere returnere vedlagte "Leverancegodkendelse" i underskrevet stand til leasinggiver.

§6 Opsigelse

 1. Uanset at leasingaftalen er indgået for en længere periode, kan leasingaftalen efter forløbet af 11 måneder opsiges af leasingtager med 1 måneds varsel til udgangen af en måned mod betaling af den aftalte leasingydelse i opsigelsesperioden.

  Opsigelsen har virkning, når den er kommet frem til leasinggiver, og skal ske skriftligt.Erlagt ekstraordinær leasingydelse og stiftelsesomkostninger tilbagebetales ikke. Under- eller overkørte kilometer jf. privatleasingaftalens pkt. E opgøres forholdsmæssigt og afregnes imellem leasinggiver og leasingtager.

 2. Leasingaftalen er fra leasinggivers side uopsigelig i den aftalte leasingperiode, bortset fra tilfælde af mislig- holdelse, jf.  § 13.I tilfælde af leasingtagers død er dødsboet berettiget til at udpege en arving, der ønsker at overtage rettigheder og forpligtelser i henhold til leasingkontrakten. Leasinggiveren vil acceptere dette, såfremt den pågældende kan kreditgodkendes og i øvrigt ville være blevet accepteret som leasingtager til den pågældende bil. I modsat fald behandles dødsfaldet som en opsigelse fra leasingtagers side.

§7 Leasinggivers ansvar

 1. Leasingtager har inden leasingaftalens indgåelse udvalgt leasingbilen og godkendt fabrikat og specifikationer.

 2. Leasinggiver hæfter over for leasingtager for mangels- og forsinkelseskrav vedrørende bilen svarende til de ufravigelige regler herom i købeloven, som hvis leasingtager havde købt bilen hos leverandøren.

 3. Leasingtager er dog i forhold til leasinggiver forpligtet til at gøre et eventuelt mangels- eller forsinkelseskrav gældende direkte mod leverandøren af leasingbilen forinden der rejses krav over for leasinggiver, og leasinggivers hæftelse, jf. nr. 2 over for leasingtager er betinget af, at leasingtager sandsynliggør, at leverandøren ikke overholder sine forpligtelser.

  Leasingtager skal i ovennævnte forbindelse underrette leasinggiver om alle forhold af betydning for gennemførelse af et eventuelt krav, og i enhver henseende følge leasinggivers anvisninger samt efter anmodning straks eller senere overlade det til leasinggiver på leasingtagers vegne at søge et eventuelt krav gennemført.

 4. Leasinggiver hæfter dog under ingen omstændigheder over for leasingtager for erstatning på grund af afsavn af bilen eller andre indirekte tab.

 5. Såfremt bilen er under reparation på grund af mangler eller lignende, som leasingtager ikke bærer risikoen for jf. § 10, påvirkes leasingtagers pligt til betaling af leasingydelser ikke af leasingtagers afsavn af bilen i op til 3 hverdage.

  Ved afsavn af bilen herudover, er leasinggiver, uden for de i § 10 nævnte tilfælde, forpligtet til at stille en bil til rådighed for leasingtager, indtil afhjælpning er sket eller at reducere leasingydelsen svarende til afsavnsperioden ud over 3 hverdage.

 6. Vedrørende produktansvar påtager leasinggiver sig ikke yderligere forpligtelser over for leasingtager, end hvad der følger af ufravigelig lovgivning.

 7. Opnår leasingtager erstatning eller forholdsmæssigt afslag, tilfalder sådanne beløb fra leverandøren leasinggiver, men således at den fremtidige ydelse omberegnes i forhold til det beløb, leasinggiver faktisk modtager fra leverandøren, hvorved leasingtageren godskrives erstatningen.

 8. Ophæves leasingaftalen berettiget af leasingtager på grund af mangler eller forsinkelse, tilfalder købesummen leasinggiver, og leasingtagers pligt til at betale yderligere leasingydelser bortfalder. I dette tilfælde refunderes erlagt ekstraordinær leasingydelse til leasingtager.

 9. Hvis leverandøren tilbyder omlevering inden rimelig tid, er leasingtager dog pligtig at acceptere dette og er i så fald afskåret fra at ophæve leasingaftalen.

 10. I tilfælde af omlevering, er leasingtager forpligtet til at orientere leasinggiver og til at medunderskrive tillæg til aftalen, der identificerer den omleverede bil.

 11. Leasinggiver påtager sig ikke ansvar for skattemæssige konsekvenser ved leasingaftalen og anbefaler, at leasingtager efter behov konsulterer revisor.

§8 Leasingtagers ansvar

 • Leasingtager er ansvarlig for, at såvel private som offentlige forskrifter, der gælder for benyttelse af leasingbilen, overholdes, og at fornødne tilladelser indhentes. Leasingtager bærer risikoen for, at de fornødne tilladelser kan op- nås og ikke tilbagekaldes.

 • Leasingtager friholder leasinggiver for ethvert ansvar, denne måtte ifalde over for det offentlige eller over for pri- vate på grund af den brug, leasingtager gør af leasingbilen, herunder at forskrifter ikke er iagttaget eller tilladelse ikke er indhentet.

§9 Vedligeholdelse

 • Service- og vedligeholdelsesaftalen er en integreret og fast del af leasingaftalen, jf. bilag 1. Leasingtager skal her- udover for egen regning vedligeholde leasingbilen, således at den til enhver tid er i god og brugbar stand og ikke udviser anden forringelse end, hvad der følger af almindeligt slid og ælde.

 • Leasingtager skal nøje overholde gældende forskrifter som angivet i instruktionsbøger og lignende materiale fra leverandøren.

 • Ved vedligeholdelse og reparation af leasingbilen må der ikke foretages ændringer eller omdannelse af leasingbilen.

 • Hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i leasingaftalens løbetid, vil nødvendige reparationer, der ellers ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for leasinggivers regning, således at konsekvenserne for leasingtager af fabriksgarantiens udløb afhjælpes.

§10 Risiko

 • Leasingtager bærer risikoen for leasingbilens ødelæggelse, forringelse, beskadigelse eller bortkomst (herunder ty- veri) fra leveringstidspunktet og indtil leasingbilen er tilbageleveret til leasinggiver.

 • Hvis leasingbilen ødelægges, forringes, beskadiges eller bortkommer - uanset af hvilken årsag - skal leasingtager straks underrette leasinggiver herom.

 • Hvis leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang repa- ration ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen.

 • Hvis fabriksgarantien på bilen er udløbet i leasingaftalens løbetid, vil nødvendige reparationer, der ellers ville være dækket af fabriksgarantien, blive udført for leasinggivers regning, således at konsekvenserne for leasingtager af fabriksgarantiens udløb afhjælpes.

 • Hvis leasingbilen ikke kan repareres eller er bortkommet, ophører leasingaftalen, hvorefter parternes mellemvæ- rende opgøres efter reglerne i § 14. Såfremt der sker totalskade/bortkomst af bilen i bilens 1. leveår, og der i den forbindelse udbetales nyværdierstatning under den for bilen tegnede forsikring, tilbagebetaler leasinggiver en forholdsmæssig andel af den ekstraordinære leasingydelse til leasingtager
  – (12/12 i aftalens 1. måned, 11/12 i afta- lens 2. måned og så fremdeles). Alternativt kan leasinggiver vælge at tilbyde leasingtager en tilsvarende bil og der
  - med fastholde aftalen.

§11 Forsikring

 • Medmindre der indgås skriftlig aftale med leasinggiveren om, at leasinggiver tegner forsikring for leasingtagers regning, er leasingtager forpligtet til for egen regning at tegne ansvars- og kaskoforsikring af leasingbilen og til ved eventuelle skader at underrette leasinggiver og til at indsende skadesanmeldelse til forsikringsselskabet.

 • Eventuel forsikringserstatning for værdiforringelse af bilen tilkommer leasinggiver.

 • Hvis leasingbilen kan repareres, påhviler det leasingtager for egen regning at istandsætte denne, i det omfang repa- ration ikke er dækket af service- og vedligeholdelsesaftalen.

 • Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver enten kan anmode forsikringsselskabet om at notere finansierings- deklaration - leasing, vedrørende den tegnede kaskoforsikring eller tegne en tillægsforsikring for den dækning, som en finansieringsdeklaration ville give. Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver og det til enhver tid værende forsikringsselskab må udveksle alle typer oplysninger om forsikringsforholdet, herunder CPR nr., restancer mv. til brug for administrative og kreditmæssige formål.

 • Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre en evt. finansieringsdeklaration til et nyt forsikringsselskab, hvis leasingtager flytter forsikringen til et andet forsikringsselskab.

 • Leasingtager er indforstået med, at leasinggiver kan overføre en evt. finansieringsdeklaration til eventuel ny leasinggiver ifølge nærværende leasingaftale.

 • Uanset hvilket forsikringsselskab leasingtager vælger, er leasinggiver uden indflydelse på eller uden ansvar for den valgte forsikring, herunder præmieberegningen, størrelse af selvrisiko, dækningsomfanget, fastsættelse af eventuel skadeserstatning eller øvrige forsikringsforhold. Leasingtager hæfter selv for eventuel selvrisiko på den valgte forsikring.

§12 Oplysningspligt

 • Leasingtager skal ved ændring af bopæl straks skriftligt underrette leasinggiver.

§13 Misligholdelse

Leasinggiver kan uden varsel hæve leasingaftalen, såfremt leasingtager væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge leasingaftalen, herunder at:

 1. Leasingtager undlader trods påkrav med 8 dages frist at betale forfaldne leasingydelser eller andre skyldige beløb, herunder også beløb der ikke opkræves af leasinggiver, men hvor leasinggiver hæfter for leasingtagers eventuelt manglende betaling af bl.a. vægtafgift/ejerafgift samt gentagne undladelser af at betale P-afgifter;

 2. Leasingtager går konkurs, og boet ikke inden otte dage efter at have modtaget opfordringen indtræder i leasing- aftalen og stiller fornøden sikkerhed;

 3. Leasingtager som led i sin privatejede virksomhed iværksætter en ikke-anmeldt betalingsstandsning eller bliver taget under rekonstruktionsbehandling, med mindre der med rekonstruktørens samtykke rettidigt er afgivet erklæring om videreførelse af leasingaftalen efter konkurslovens regler;

 4. Leasingtager forsømmer at vedligeholde leasingbilen eller undlader at træffe fornødne foranstaltninger til be- hørig reparation af den;

 5. Leasingtager nægter leasinggiver adgang til at besigtige leasingbilen;

 6. Leasingtager i strid med § 3 pkt. 2 overlader brugen af leasingbilen helt eller delvist til en anden;

 7. Leasingtager anvender leasingbilen i strid med de love, forskrifter og instruktioner, der gælder for sådan brug, herunder hvis det resulterer i konfiskation eller beslaglæggelse, eller undlader at indhente de fornødne offent- lige tilladelser;

 8. Leasingtager undlader at tegne og opretholde forsikringer i henhold til § 11;

 9. Leasingtager misligholder service- og vedligeholdelsesaftalen med leasinggiver;

 10. Leasingtager undlader at stille depositum efter pkt. E.

 11. Leasingtager undlader at returnere leverancegodkendelsen jf. § 5.

I de under pkt. 4-11 nævnte tilfælde kan aftalen kun hæves, såfremt leasingtager ikke senest otte dage efter at være blevet opfordret skriftligt hertil, har
bragt misligholdelsen til ophør.

§14 Erstatning

 • I tilfælde af leasingtagers misligholdelse af nærværende leasingaftale, herunder i tilfælde hvor leasinggiver hæver leasingaftalen, samt i tilfælde hvor leasingaftalen i øvrigt ophører før ordinært udløb, bortset fra eventuel opsigelse i medfør af § 4, nr. 2, § 6 og de i § 7 nr. 8 omhandlede tilfælde, er leasingtager forpligtet til at betale fuld erstatning til leasinggiver for det tab, som leasinggiver lider. Såfremt leasingtager ikke har misligholdt leasingaftalen, kan leasinggivers tab ved leasingbilens totalskade eller bortkomst dog maksimalt udgøre leasingbilens dagsværdi med tillæg af eventuelle overkørte kilometer, forfaldne ubetalte leasingydelser samt evt. andre forfaldne ubetalte skyl- dige beløb i henhold til privatleasingaftalen. I de tilfælde, der er omtalt i § 10, 4. afsnit, har leasinggiver dog krav på nyværdierstatning.

 • Erlagt ekstraordinær leasingydelse tilbagebetales ikke bortset fra den situation, der er nævnt i § 10, 4. afsnit.

§15 Tilbagelevering

 • Ved leasingperiodens udløb eller ved ophør af leasingaftalen, skal leasingtager tilbagelevere leasingbilen på et af leasinggiver angivet sted inden for Danmarks grænser dog maksimalt indenfor en radius af 100 km fra det sted, hvor leasingtager har afhentet bilen, og leasingtager betaler alle hermed forbundne omkostninger.

 • Rettidig tilbagelevering af bilen ved leasingaftalens udløb er den 1. i måneden efter leasingperiodens udløb eller den dato, der er aftalt ved ophør før leasingaftalens udløb. Såfremt leasingaftalen udløber/ophører på en lør-, søneller helligdag, er sidste rettidige tilbagelevering første hverdag efter leasingperiodens udløb/ophør.

 • Leasingtager accepterer, at leasinggiver er berettiget til at opkræve en af leasinggiver beregnet forholdsmæssig leasingydelse samt andre omkostninger herunder leasinggivers forøgede udgifter til registreringsafgift, der kan henføres til for sen tilbagelevering af bilen.

  Betaling af denne forholdsmæssige leasingydelse berettiger ikke leasingtager til at disponere over bilen efter aftalens ophør, dvs. ved udløbet af opsigelsen.

  Leasingtager accepterer ligeledes, at leasinggiver har op til 5 hverdages ekspeditionstid for aflevering af nummerplader efter leasingtagers tilbagelevering af bilen, hvilket medfører, at leasingtager får en slutafregning vedr. vægtafgift/ ejerafgift og forsikringspræmie for en periode efter bilens tilbagelevering.

 • Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasingiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen ikke efterfølgende udbedrer evt. skader.

  Det forhold, at leasinggiver betaler for gennemgangen, berører ikke vedkommendes uafhængighed. Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal derfor forud for tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.

  Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager, såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for. Leasinggiver er berettiget til at sælge bilen med skader. Såfremt leasinggiver efter tilbageleveringen af leasingbilen modtager opkrævninger vedrørende leasingtagers brug af bilen, refunderer leasingtager disse beløb over for leasinggiver.

  Såfremt det maksimalt tilladte antal kilometer er overskredet, betaler leasingtager det herfor aftalte beløb pr. km til leasinggiver.

§16 Overdragelse af leasingaftalen

 • Leasinggiver er berettiget til at overdrage rettighederne, herunder ejerskabet til bilen og forpligtelserne ifølge leasingaftalen til tredjemand, dog med respekt af leasingtagers rettigheder ifølge leasingaftalen.

§17 Force Majeure

 • Leasinggiver er erstatningsansvarlig, hvis leasinggiver på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt, i det omfang det er fastsat i denne kontrakt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er leasinggiver ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

  • Nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er leasinggiver selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.

  • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking).

  • Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af leasinggiver selv eller leasinggivers organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten rammer dele af leasinggiver.

  • Andre omstændigheder, som er uden for leasinggivers kontrol.

 • Leasinggivers ansvarsfrihed gælder ikke, hvis:

  • Leasinggiver burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet.

  • Lovgivningen under alle omstændigheder gør leasinggiver ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

Ovennævnte Force Majeure-klausul gælder også for så vidt angår leasingtagers forhold

§18 Klageadgang, tilsynsmyndighed og fravær af garantiordning

 • Da leasinggiver er et datterselskab af Danske Bank A/S, er der mulighed for at klage til:

  Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2., 1022 København K Klagen kan indgives i et klageskema, der kan rekvireres hos Pengeinstitutankenævnet eller eventuelt elektronisk på www.pengeinstitutankenaevnet.dk.

  Klagegebyret udgør kr. p.t. kr. 200, der tilbagebetales, hvis køber får medhold, eller klagen ikke kan behandles af nævnet.

  Forinden klagen kan indleveres, skal leasingtager forgæves have forsøgt at kontakte leasinggiver for at opnå en tilfredsstillende løsning på de forhold, der klages over. TilsynsmyndighedLeasinggiver er som datterselskab af Danske Bank A/S underlagt konsolideret tilsyn fra: Finanstilsynet, Århusgade 100, 2100 København Ø.

  Ingen garantiordning
  Der findes ingen garantifond eller garantiordning for nærværende kontrakt.

 • Herudover henvises til Forbrugerklagenævne www.forbrug.dk. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby.

Leasinggiver

Aftale om privatleasing indgåes med:
Nordania Finans A/S
Birkerød Kongevej 25,
3460 Birkerød
CVR: 78867612
Tlf.: 45 12 12 12
E-mail: nordania@nordania.com

Udbyder af hjemmeside

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
KIA Import Danmark A/S
Hauløkkevej 4,
7000 Fredericia
CVR: 18493195
Tlf.: 75 92 25 44
E-mail: info@kiamotors.dk

Betingelserne er senest opdateret den 23-10-2017